[yǎo tiǎo]

窈窕

(汉语词语)

编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
【词目】窈窕
【拼音】yǎotiǎo
【基本解释】 指心灵仪表兼美的女子样子。亦作"窈窱"
详细解释
中文名
窈窕
拼 音
yǎotiǎo
解 释
心灵仪表兼美的女子样子
同义词
窈窱

基本信息 编辑

【词目】窈窕
【拼音】yǎotiǎo
【基本解释】 指心灵仪表兼美的女子样子。亦作"窈窱"

详细解释 编辑

探源

窈:深邃。喻女子心灵美;
窕:幽美。喻女子仪表美。
窈窕:(宫廷、山水)深邃幽美。形容女子心灵仪表兼美的样子。
窈窕:美貌曰窕,美心曰窈;美状曰窕,善心曰窈。

出处

1,美丽娴静的样子。
出处:《楚辞.九歌.山鬼》:“既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。”
汉书.杜钦传》:“必乡举求窈窕,不问华色,所以助德理内也。”
2, 妖冶的样子。
出处:李斯《上书秦始皇》:“而随俗雅化,佳冶窈窕,赵女不立于侧也。”
《后汉书.曹世叔妻传》:“入则乱发坏形,出则窈窕作态。”
3, 指美女。
出处:陆机吊魏武帝文》:“陈法服于帷座,陪窈窕于玉房。”
4, 幽深的样子。
出处:孙绰《游天台山赋》:“邈彼绝域,幽邃窈窕。”
白居易《题西亭》诗:“直廊抵曲房,窈窕深且虚。”
班固《西都赋》:“步甬道以萦纡,又窈窕而不见阳。”
杜甫《客堂》诗:“舍舟复深山,窈窕一林麓。”
王安石《送道光法师》诗:“一路紫台通窈窕,千崖青霭落潺湲。”
袁枢袁可立子)《黑龙潭》:“祠潭清见底,窈窕历朝封。”
5.喻指才子。
6.深远貌;秘奥貌。

相关信息 编辑

词语

诗歌

jǖ jiū
(选自《诗经·国风·周南》)
jǖ jiū
关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女君子好逑
参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。
求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。
参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。
参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。
注释
这是诗人对河边采摘荇菜的美丽姑娘的恋歌。
关关:水鸟叫声。雎(音居)鸠:水鸟,一名王雎,状类凫鹥,生有定偶,常并游。洲:河中沙洲。窈窕:美心为窈,美状为窕。淑:善,好。逑(通仇):配偶。
参差:长短不齐。荇(音杏)菜:多年生水草,夏天开黄色花,嫩叶可食。流:顺水之流而取之也。 寤(音务):睡醒。寐(音妹):睡眠。
思:语助。服:思念。悠:忧思貌。辗:半转。反侧:反身,侧身。
琴:五弦或七弦乐器。瑟:二十五弦乐器。友:交好。
芼(音帽):有选择之意。钟:金属打击乐器。鼓:皮革打击乐器。
词条标签:
语言 词语 成语典故 字词